top of page
Eiropas brīvprātīgais darbs "For active youth in Rujiena"

Projekt nr. 2016-1-LV02-KA105-001016

Projekts "For active youth in Rujiena" notika Rūjienā, Latvijā. Projektu bija nepieciešams īstenot, lai veicinātu jauniešu iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs, paaugstinātu jauniešu galveno prasmju un spēju līmeni. Līdz šim esam īstenojuši  un tikušies ar Eiropas brīvprātīgā darba veicējiem Rūjienā un ir pierādījies, ka šādu projektu īstenošana aktivizē vietējos iedzīvotājus un palīdz jauniešiem vairāk iesaistīties sabiedriskos procesos, jo ir interesanta un starptautiska vide, kas palīdz attīstīties jauniešu personībai un neļauj veidoties nepareiziem steriotipiem. Brīvprātīgie, kas iesaistījās projektā uzlaboja saskarsmes  prasmes un gandrīz sasniedza izvirzītos personīgos mācīšanās mērķus izmantojot neformālās izglītbas metodes. Projekta mērķis bija paaugstināt brīvprātīgo jauniešu galveno prasmju un spēju līmeni, iesaistot aktivitātēs Rūjienas novada jauniešus. Projekta uzdevums bija veicināt jauniešos veselīgu uzvedību, sociālo iekļaušanos un aktīvu līdzdalību sabiedrībā.Projektā tika iesaistīti 4 jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Projekta ilgums bija 20 mēneši. Brīvprātīgie pārstāvēj Itāliju un Franciju. Projekta gaitā tika iepazītas 2 Eiropas valstis, kas nodrošināja projektam dažādību un starpkultūru mācīšanos. Visu aktivitāšu laikā tika izmantota metode mācies darot. Brīvprātīgie visu aktivitāšu un nodarbību laikā mācījās un apguva jaunas prasmes, ko izmantoja darbā ar jauniešiem. Katra brīvprātīgā uzdevums bija vadīt un līdzdarboties nodarbībās, kas palīdz attīstīt un veidot savu personību. Projekta rezultātā personīgās prasmes darbā ar jauniešiem uzlabojās, atbilstoši katra personībai. Atgriežoties mājās brīvprātīgie ir pilnveidojuši savu personību un apguvuši prasmes, kas palīdz aktīvāk iesaistīties izglītības procesā, darba pienākumu veikšanā un savas karjeras izveidē. Gūtās zināšanas darbojoties internacionālā vidē ļāva brīvprātīgajiem vieglāk iekļauties sabiedrībā un strādāt internacionālā vidē. Savukārt Rūjienas jaunieši un iedzīvotāji ir iepazinuši jaunas kultūras un ieguvuši dziļāku izpratni par Eiropas dimensiju.

bottom of page